REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"REDOXON IMUNITATE SI PREMII"

Organizata in perioada: 01 octombrie 2022 – 30 noiembrie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI CU LOTERIE PUBLICITARA

1.1 Organizatorul Campaniei cu loterie publicitara " REDOXON IMUNITATE SI PREMII" (denumita in continuare “Campania”) este societatea BAYER S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social situat in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 1852/ 1997 si EUID ROONRC. J40/ 1852/ 1997, avand codul fiscal RO 9275030, cod postal 013681 (denumita in continuare “Organizatorul”).
1.2 Campania se va desfasoara prin intermediul agentiei de maketing Mediapost Hit Mail S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Siriului, nr 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917 (denumita in continuare “Agentia”). Astfel, Agentia, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, va asigura intocmirea prezentului regulament, precum si operatiunile legate de managementul bazei de date, de tragerea la sorti a castigatorilor, de managementul castigatorilor (contactarea si validarea castigatorilor) si atribuirea premiilor oferite castigatorilor.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura in conformitate cu: (i) prevederile prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei, (ii) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata si modificata succesiv, (iii) prevederile Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, si (iv) prevederile Regulamentului european nr. 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/ 2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui Participant/solicitant, pe website-ul www.imunitatesipremii.ro.

2.3 Apelarea numarului de INFOLINE
2.3.1. In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campanie si/ sau Regulament, orice Participant si/ sau solicitant poate apela numarul Infoline 021/ 207.00.65 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale), in perioada 01 octombrie 2022 – 30 noiembrie 2022. Prin apelarea numarului de telefon, apelantul va fi taxat in conformitate cu planul tarifar al abonamentului/ cartelei detinute.
2.3.2. In cazul in care un Participant si/ sau un solicitant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care poate obtine informatii despre Campanie si/ sau Regulament.
2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate si in completare cu prevederile prezentului Regulament.
2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa oricand prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta sau de a prelungi oricand Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare/ completare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.imunitatesipremii.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 01 octombrie 2022, ora 00:00:00 – 30 noiembrie 2022, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), prin intermediul aplicatiei WhatsApp aferenta numarului de telefon 0757336966 (075REDOXON), cu tarif normal, si prin intermediul website-ului www.imunitatesipremii.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

4.1 La Campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, din gama REDOXON SI REDOXITOS (denumite in continuare in mod colectiv “Produsele Participante” sau individual „Produs Participant”), respectiv:
• Redoxon Triple Action 10 comprimate efervescente
• Redoxon Limon 30 comprimate efervescente
• Redoxon Naranja 30 comprimate efervescente
• Pachet promotional 1+1 Redoxon Limon
• Pachet promotional 1+1 Redoxon Naranja
• Redoxitos Triple Action 25 jeleuri

4.2 Participantii au obligatia de a pastra Bonurile/ Facturile Fiscale inscrise in Campanie, in original, inclusiv pana la momentul inmanarii oricarui premiu aferent prezentei Campanii, acestea trebuind a fi prezentate fizic, in original, pentru validare, in cazul castigatorilor.
4.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si/ sau obligatie in legatura cu aceasta Campanie, cu exceptia situatiei in care Organizatorul decide prelungirea duratei acesteia, conform prevederilor art. 2.5. din prezentul Regulament.
4.4 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent pe perioada Campaniei.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 In Campanie se pot inscrie si implicit, participa numai: (i) persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care (ii) respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare in mod colectiv “Participantii” sau in mod individual “Participantul”).
5.2 Inscrierea in Campanie presupune si reprezinta acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament.
5.3 Nu au dreptul de a se inscrie si nici de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu indeplinesc conditiile cumulative prevazute in art. 5.1. de mai sus;
(ii) Angajatii Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului. Pentru evitarea oricarui dubiu, strict in scopul prezentului Regulament, prin „Angajati” se inteleg inclusiv persoanele care colaboreaza cu entitatile la care se face mentiune in prezentul, in baza unui contract de prestari servicii / consultanta;
(iii) Angajatii Agentiei si/ sau ai oricarei entitati afiliate Agentiei, precum si Angajatii oricaror alte societati/ entitati implicate in activitatile legate de organizarea si/ sau desfasurarea Campaniei;
(iv) Colaboratorii Organizatorului/ orice alte entitati afiliate colaboratorilor Organizatorului si/ sau orice alte entitati implicati/ implicate in lantul de distributie a produselor Organizatorului (inclusiv dar fara a se limita la distribuitori, farmacii, drogherii, etc), precum si Angajatii acestora;
(v) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/ parinti, frati/ surori) si/ sau sotul/ sotia Angajatilor mentionati la punctele (ii), (iii) si (iv) de mai sus.
5.4 Organizatorul/ Agentia, isi rezerva dreptul de a lua toate masurile, pe cat posibil, pentru a impiedica inscrierea si participarea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie, orice persoana care nu are dreptul de a se inscrie/ participa la Campanie, aflandu-se in oricare din categoriile mentionate in art. 5.3.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie
6.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant din gama Redoxon si/sau Redoxitos (respectiv Redoxitos Triple Action 25 jeleuri, Redoxon Triple Action 10 comprimate efervescente, Redoxon Limon 30 comprimate efervescente, Redoxon Naranja 30 comprimate efervescente), in perioada Campaniei - 01 octombrie 2022, ora 00:00:00 – 30 noiembrie 2022, ora 23:59:59, si sa poata face dovada de achizitie, cu bonul fiscal/ factura fiscala aferent/ a achizitionarii Produsului Participant, in original (in continuare „Bonul Fiscal/ Factura Fiscala”);
c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea pozei / imaginii Bonului Fiscal/Facturii Fiscale, prin oricare dintre cele doua modalitati de participare la Campanie: fie prin intermediul Site-ului Campaniei www.imunitatesipremii.ro, in sectiunea dedicata Campaniei, fie prin trimiterea pozei Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale pe WhatsApp, la numarul de telefon 0757336966 (075REDOXON), cu tarif normal, si cu respectarea conditiilor prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
e) Poza/ imaginea Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale trebuie sa fie lizibila, completa si sa contina toate informatiile ce apar pe Bonul Fiscal/ Factura Fiscala. Toate informatiile de pe Bonul Fiscal/ Factura Fiscala trebuie sa fie vizibile, lizibile si inteligibile. Nu vor fi luate in considerare Bonurile/ Facturile Fiscale care nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus, in afara de cazul in care acestea sunt retrimise in conformitate cu prevederile art. 6.2.1.1. (ii) sau ale art. 6.2.2.3. (ii) de mai jos in Perioada Campaniei.
f) Participantul va folosi pentru inscriere, indiferent de modalitatea aleasa si prevazuta la art. 6.2. de mai jos pentru a participa la Campanie, un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi; inscrierea in Campanie nu poate fi realizata folosind un numar de telefon din retelele de telefonie fixa.
g) Un Participant unic poate inscrie in Campanie, maximum 5 (cinci) Bonuri / Facturi Fiscale diferite emise in aceeasi zi, adica avand aceeasi data calendaristica. Orice alt Bon Fiscal/ Factura Fiscala inscris/ a dupa primele 5 (cinci) Bonuri/ Facturi Fiscale emise in aceeasi zi (avand aceeasi data calendaristica) va fi exclus din Campanie, chiar daca indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul/ Agentia nu va avea nicio obligatie/ responsabilitate pentru orice Bonuri Fiscale care reprezinta al 6-lea, al 7-lea, al 8-lea etc. bon emis in aceeasi zi calendaristica/ Facturi si inscris/ e in Campanie, fiind considerate inscrieri valide numai primele 5 (cinci) Bonuri Fiscale diferite emise cu aceeasi data si atribuibile unui Participant unic, inscrierea lor facandu-se in functie de receptionarea acestora in baza de date a Campaniei.
h) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon indiferent de modalitatea inscrierii (WhatsApp sau Web) si a pozei/ imaginii Bonului Fiscal./ Facturii Fiscale.
i) Acelasi Bon Fiscal/ Factura Fiscala poate fi transmis/ a o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la art. 6.2. de mai jos. In cazul in care acelasi Bon Fiscal / Factura Fiscala va fi receptionat/ a sau poate fi atribuit de catre Agentie, de pe/ catre doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, respectivul Bon Fiscal/ Factura Fiscala va fi luat/ a in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri valabile, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Agentiei si nu la momentul trimiterii Bonului Fiscal/Facturii Fiscale.

6.2 Modalitatile de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarele modalitati:
6.2.1. WhatsApp - prin expedierea unui mesaj la nr. de telefon, cu tarif normal, 0757336966 (075REDOXON) continand poza Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale care atesta achizitia Produselor Participante, in Perioada Campaniei.
Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul Campaniei nu va avea acces la toate informatiile cuprinse in Bonurile/ Facturile Fiscale necesare participarii in Campanie, astfel de informatii vor fi transmise doar Agentiei. In vederea determinarii eficientei Campaniei, Agentia va furniza la cererea scrisa a Organizatorului o raportare, in format agregat, care sa cuprinda exclusiv urmatoarele informatii colectate de catre Agentie de pe Bonurile/ Facturile Fiscale participante la campanie: Produs Participant Bayer/cantitate. Raportarile vor include exclusiv informatiile mentionate mai sus, excluzand orice informatii cu privire la denumirea si datele de identificare ale farmaciei, orice alte produse achizitionate si evidentiate pe Bonurile/ Facturile Fiscale participante la campanie (cum ar fi denumire produs, cantitate, pret, etc.).
6.2.1.1. Validarea inscrierii:
Pentru fiecare poza a Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale transmisa prin intermediul numarului de WhatsApp mentionat mai sus, in urma verificarii Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale si a informatiilor continute de Bonul fiscal/ Factura Fiscala de catre Agentie, Participantului i se va transmite, in termen de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la receptionarea pozei Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale un mesaj de raspuns prin WhatsApp, dupa cum urmeaza:
(i) Inscrierea ta in Campania “REDOXON IMUNITATE SI PREMII” a fost efectuata! Detalii despre prelucrarea datelor tale personale in Campanie gasesti in Anexa Regulamentului Campaniei disponibil pe www.imunitatesipremii.ro.
sau (ii) Poza bonului inscris in Campania “REDOXON IMUNITATE SI PREMII” este ilizibila, incompleta, neclara. Te rugam sa o retrimiti! Detalii despre prelucrarea datelor tale personale in Campanie gasesti in Anexa Regulamentului Campaniei disponibil pe www.imunitatesipremii.ro.
in situatia in care poza transmisa este ilizibila, incompleta, neclara (etc) sau nu indeplineste, sub orice alt aspect, conditiile prevazute in acest Regulament.

6.2.2. Online - prin completarea formularului de inscriere disponibil la sectiunea dedicata Campaniei, prin accesarea website-ului www.imunitatesipremii.ro.
6.2.2.1. Formularul de inscriere contine urmatoarele campuri:
• Camp 1 Prenume (camp optional)
• Camp 2 Nume (camp optional)
• Camp 3 Email (camp obligatoriu)
• Camp 3 Telefon (camp obligatoriu)
• Buton „Incarca poza” (camp obligatoriu)
(documentele incarcate, trebuie sa fie de maxim 4MB si sa fie in format 'png', 'pdf', 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp')
(*) Am citit si inteles informarea referitoare la prelucrarea datelor personale inclusa ca anexa la Regulamentul Campaniei.
Toate liniile formularului specificate ca fiind obligatorii sunt necesare a fi completate. Necompletarea acestora, neincarcarea pozei Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale precum si nebifarea informarii privind prelucrarea datelor personale duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie.
Inscrierea este valabila doar daca completarea si transmiterea formularului de inscriere se face exclusiv in Perioada Campaniei si numai daca Participantul a primit mesajul de raspuns prin care se confirma inscrierea.

6.2.2.2. Pentru ca inscrierea in Campanie, prin modalitatea „online” sa fie valida, pe langa indeplinirea celorlalte conditii prevazute de Regulament, Participantul trebuie:
(i) sa incarce in formularul de inscriere, fotografia Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale care atesta achizitia Produsului/ Produselor Participant/ e, in perioada Campaniei; si
(ii) sa apese butonul „Trimite”.

6.2.2.3. Validarea inscrierilor:
Dupa finalizarea inscrierii „online” Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
(i) Inscrierea ta in Campania “REDOXON IMUNITATE SI PREMII” a fost efectuata!
In urma verificarii Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale si a informatiilor continute de Bonul Fiscal/ Factura Fiscala, in situatia in care poza transmisa este ilizibila, incompleta, neclara (etc) sau nu indeplineste, sub orice alt aspect, conditiile prevazute in acest Regulament, Participantului i se va trimite in maximum 2 zile lucratoare de la receptionarea pozei Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale urmatorul mesaj:
(ii) Poza bonului inscris in Campania “REDOXON IMUNITATE SI PREMII” este ilizibila, incompleta, neclara. Te rugam sa o retrimiti!

6.2.3. Pentru clarificare, atat in cazul inscrierilor “online” cat si a celor efectuate prin “WhatsApp”, nici Organizatorul si nici Agentia nu au nicio obligatie si nu isi asuma nicio responsabilitate in legatura cu (de ex.) Bonurile/ Facturile Fiscale care - desi atesta achizitionarea de Produse Participante, oricand in perioada Campaniei - sunt receptionate de catre Agentie, dupa incetarea Perioadei Campaniei [(inclusiv in situatia Bonurilor Fiscale retransmise, urmare a faptului ca desi au fost initial primite de Agentie, in Perioada Campaniei, erau fie ilizibile, fie incomplete, fie neclare, fie nu indeplineau alte conditii pentru inscrierea in Campanie)].

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti si conform mecanismului descris la Sectiunea 8 – Descrierea castigatorilor si acordarea premiilor a prezentului Regulament, urmatoarele premii:

1. Premiul cel mare si unic, ce consta in suma de 100.000 lei.
• Premiul in bani in valoare de 100.000 lei: se acorda contravaloarea acestuia in bani, exclusiv prin transfer bancar in contul castigatorului.
• Premiul va fi transferat direct castigatorului de catre Organizator cu respectarea dispozitiilor fiscale in materie, achitarea taxelor/impozitelor aferente premiului fiind in sarcina Organizatorului.
• Alimentarea contului se va realiza in 30 (treizeci) de zile lucratoare de la de la data predarii festive, dar nu mai devreme de 10 (zece) zile lucratoare.
• In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenului de plata mentionat anterior.

si

2. Premii mici in numar de 61, astfel cum sunt descrise in tabelul de mai jos:

Cantitate(nr. bucati) Descriere Premiu Valoare unitara LEI, TVA inclusa Valoare totala LEI,TVA inclusa
61 Voucher electronic eMAG, in valoare de 750 lei 750 45.750
TOTAL 45.750 Lei (TVA inclusa)

(„denumit in continuare „Premiul Mic”)
Descrierea premiului: Voucher electronic eMAG, in valoare de 750 lei

Caracteristici generale:
• Valabilitate pana la data de 08 august 2023;
• Perioada de valabilitate nu poate fi prelungita si/sau Voucherul e-Mag nu va putea fi inlocuit cu altul, in cazul in care castigatorul nu il valorifica integral pana la sfarsitul perioadei de validitate mentionata anterior;
• Se poate utiliza pe emag.ro pentru o singura achizitie;
• In cazul in care produsul are o valoare mai mica de 750 de lei, nu se poate primi rest sau pastra restul sumei;
• In cazul in care suma care trebuie achitata de catre castigator in schimbul produselor achizitionate pe emag.ro depaseste limita valorica a Voucherului e-Mag (750 Lei, TVA inclus), castigatorul trebuie sa suporte diferenta de pret dintre valoarea Voucherului e-Mag si valoarea produselor achizitionate, aceasta diferenta putand fi completata cu un alt mijloc de plata daca este necesar;
• Nu poate fi inlocuit in cazul pierderii sau furtului;
• Nu se poate rambursa Organizatorului;
• Nu se cumuleaza cu alte vouchere de campanii de pe site-ul eMAG;
• Nu sunt valabile pentru RCA si ASIGURARI.

7.2 Valoarea totala, cumulata, a premiilor prevazute la art. 7.1. de mai sus si oferite in cadrul Campaniei este de 145.750 LEI, TVA inclusa.
7.3 Castigatorii premiilor mici, care fac obiectul prezentei Campanii, nu vor putea solicita contravaloarea in bani a respectivelor premii si/ sau inlocuirea oricarui premiu cu alte bunuri si/ sau alte produse si/ sau servicii si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor, parametrilor si/ sau a specificatiilor tehnice ale oricaror premii castigate.
7.4 In urma prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum Premiul cel Mare si un Premiu Mic, in conformitate cu mecanismul descris la Sectiunea 8 – Descrierea castigatorilor si acordarea premiilor a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Toate premiile din cadrul Campaniei, adica Premiul cel Mare si Premiile Mici, se vor acorda prin tragere la sorti, in conformitate cu prevederile mentionate mai jos:

8.1 Tragere la sorti
Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date a Agentiei, ce va contine toate inscrierile valide in cadrul Campanie, conform Sectiunii 6 din prezentul Regulament. Tragerile la sorti se vor efectua la sediul Agentiei sau la sediul unui notar public, daca situatia o impune, in prezenta unui notar public.

Premiile Campaniei se vor acorda prin intermediul a 9 (noua) trageri la sorti saptamanale si 1 (o) tragere la sorti finala, asa cum sunt mentionate in cele ce urmeaza:

Astfel, pentru inscrierile valide in Campanie, conform Sectiunii 6 din prezentul Regulament, realizate in:
• Saptamana 1: Perioada 01 octombrie – 07 octombrie 2022, se va realiza tragerea la sorti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 07 octombrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 1, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 2: 08 octombrie – 14 octombrie 2022, se va realiza tragerea la sorti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 14 octombrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 2, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 3: 15 octombrie – 21 octombrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 21 octombrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 3, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 4: 22 octombrie – 28 octombrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 28 octombrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 4, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 de castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 5: 29 octombrie – 04 noiembrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 04 noiembrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 5, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 6: 05 noiembrie – 11 noiembrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 11 noiembrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 6, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 7: 12 noiembrie – 18 noiembrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 18 noiembrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 7, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 8: 19 noiembrie – 25 noiembrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 25 noiembrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 7 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 8, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 7 (sapte) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Saptamana 9: 26 noiembrie – 30 noiembrie 2022, se va realiza tragerea la sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 30 noiembrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se vor acorda 5 Premii Mici, cate unul pentru fiecare zi din Saptamana 9, pe baza inscrierilor realizate in ziua pentru care se acorda premiul. Astfel, se vor extrage 5 (cinci) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.
• Tragerea la sorti finala se va realiza, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 30 noiembrie 2022. In cadrul acestei trageri la sorti se va acorda Marele Premiu, pe baza inscrierilor realizate pe intreaga Perioada a Campaniei.
Astfel, se vor extrage 1 castigator si 5 rezerve aferente acestuia.
Pentru clarificare, toate Bonurile / Facturile Fiscale inscrise valabil in Campanie (inclusiv cele aferente castigatorilor Premiilor Mici) vor fi luate in calcul pentru tragerea la sorti finala.
In total se vor extrage 62 de castigatori si 188 de rezerve aferente acestora.

In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 62 de castigatori extrasi in urma tragerilor la sorti nu poate fi validat din cauza nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, atribuirea premiului respectiv se va face uneia dintre rezervele acestuia, in ordinea cronologica a extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate. Drept urmare, lista numelor castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata pe site-ul www.imunitatesipremii.ro, in sectiunea Castigatori, in termen de maximum 15 zile de la validarea finala a acestora. In cazul in care exista premii neacordate, desi toate formalitatile de acordare a acestora prevazute in prezentul Regulament au fost indeplinite de catre Agentie, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului. Premiile nu se reporteaza de la o zi la alta si implicit, nici de la o saptamana la alta.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1 Ulterior desemnarii, prin tragere la sorti, a castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
9.2 Astfel, Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii acestora in calitate de castigatori; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora in vederea validarii. In cazul in care Participantul nu raspunde si/ sau nu poate fi contactat, dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare mentionat mai sus, se va trece la contactarea rezervelor.
9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Agentiei in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui, asa cum este mentionat in continuare.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu Participantii la Campanie.
1. In cadrul apelului de validare, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de livrare, daca are peste 18 ani si au drept de participare in Campanie, conform art. 5.3.
b. Trimita urmatoarele documente: copia Bonului(ilor)/ Facturii(lor) Fiscal(e) inscris(e) in Campanie, copia CI in termen de 3 zile lucratoare de la data apelului si, suplimentar, pentru Premiul cel Mare:
• o confirmare de cont cu stampila bancii, emis pe numele sau, din care sa reiasa numarul de cont IBAN Acest document trebuie prezentat in original cu stampila bancii.
De asemenea, castigatorul are obligatia sa notifice Organizatorul/Agentia in cazul in care suma echivalata cu marele premiu nu apare in contul sau in maxim sapte zile dupa ce a fost anuntat ca s-a facut transferul. In cazul contrar se echivaleaza cu confirmarea platii.
• declaratie pe proprie raspundere autentificata de un notar public, conform careia sunt indeplinite conditiile de participare la Campanie, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament (denumita in continuare “Declaratia”).
Trimiterea de catre Participantii castigatori a documentelor necesare validarii lor in calitate de castigatori – si anume copia de pe Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale, a CI, respectiv a Declaratiei si confirmarea de cont (numai in cazul Premiului Mare) - se realizeaza prin incarcarea acestora, in termenul de 3 zile lucratoare mai sus mentionat, intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Agentie. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat, de 3 zile lucratoare.

Daca Participantul nu incarca toate documentele solicitate, in termen de 3 zile lucratoare de la data apelului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare si, in orice caz, dupa primirea de catre Agentie a documentelor mentionate la punctul b) de mai sus, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ ele primit/ e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce, in termen de 2 zile lucratoare, documentul/ ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. In cazul in care Participantul nu retrasmite documentele, cu remedierea neregularitatilor, in termenul indicat, acesta va fi invalidat si vor fi contactate rezervele, in ordinea cronologica a desemnarii acestora.

2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile cerute in procesul de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale, copia CI, respectiv Declaratia si confirmarea de cont (numai in cazul Premiului Mare), in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau complete sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact, in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele, in termen de 2 zile lucratoare, folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, in termenul mai inainte indicat, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a desemnarii acestora.
9.4 Dupa finalizarea procesului de validare de catre Agentie, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
9.5 PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONURILE/ FACTURILE FISCALE INSCRISE IN CAMPANIE IN ORIGINAL, PANA LA (inclusiv) MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat (potential) castigator nu prezinta Bonul Fiscal/ Factura Fiscala inscris in Campanie si pe baza caruia respectivul Participant a fost declarat castigator, in format fizic, si atestand faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/ Produsele Participant/ e inscris/ e in Campanie, conform prezentului Regulament, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.
9.6 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio obligatie de despagubire din partea Organizatorului.
9.7 Costurile cu declaratia notariala vor fi acoperite de catre Organizator, cu conditia prezentarii de catre castigator a documentelor justificative (factura, etc.)
9.8 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Agentia va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea cronologica a desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca niciuna dintre rezervele extrase nu este validata, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
9.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare prevazute in prezentul Regulament sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie, aferente zilei in care se organizeaza tragerea la sorti.
9.10 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul Campaniei www.redoxonimunitatesipremii.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 15 zile de la data validarii acestora.
9.11 Predarea festiva/onorifica a Marelui Premiu se va face la sediul Bayer S.R.L. din Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, sector 1, Bucuresti si poate fi un eveniment public.
Predarea festiva/onorifica a Marelui Premiu se va face exclusiv la această locație. In baza si cu conditia obtinerii consimtamantului expres, in scris si liber exprimat de catre castigatorul Marelui Premiu, imaginea/ vocea acestuia, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto/ video inregistrate de Organizator cu ocazia predarii festive a Marelui Premiu pot fi folosite de catre acesta din urma pentru a face publica premierea si asocierea cu marca ”REDOXON SI REDOXITOS”, insa doar in conditiile acordului exprimat in acest sens de castigatorul Marelui Premiu. Utilizarea de catre Organizator a acestor date despre castigatorul Marelui Premiu se va face fara nici un fel de plata pentru castigator, cu respectarea stricta a acordului acestuia.
Pentru evitarea oricarui dubiu, transferul Marelui Premiu catre castigator se va face cu respectarea prevederilor legale, respectiv prin transfer bancar in contul castigatorului furnizat Organizatorului/Agentiei, nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data predarii festive.
9.12 Premiile mici vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor si a premiilor acordate, pe website-ul Campaniei www.imunitatesipremii.ro.
9.13 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori.
9.14 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
9.15 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa indicata de acestia in vederea livrarii, in urma demersurilor prevazute la art. 9.14. de mai sus, premiile raman in proprietatea si posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor implicite de desfasurare a Campaniei si astfel cum sunt prevazute in Regulament.

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul/ Agentia este indreptatit(a) sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul/ Agentia urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.
11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului/ Agentiei este definitiva.
11.3 Agentia, si implicit Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru, inclusiv dar fara a se limita la:
 Pierderea Bonurilor / Facturilor Fiscale ale Produselor Participante achizitionate si inscrise in Campanie.
 Bonuri/ Facturi Fiscale deteriorate, incomplete, ilizibile si/ sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului, care nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament;
 Inscrierile prin intermediul aplicatiei WhatsApp si/ sau inregistrarile online ce contin un numar de Bon Fiscal/ Factura Fiscala scris gresit fata de cel de pe documentul original;
 Copiile documentelor trimise de catre castigatori nu corespund cu documentele in original;
 Inscrierile prin intermediul aplicatiei WhatsApp si/ sau inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 Inscrierile prin intermediul aplicatiei WhatsApp care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom si/ sau Digi;
 Mesajele de pe WhatsApp trimise de Agentie, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Agentiei;
 Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (adresa de e-mail, numar telefon si fotografia Bonului Fiscal/ Facturii Fiscale, bifa privind prelucrarea datelor cu caracter personal);
 Eventualele dispute legate de orice date transmise eronat, incomplete, ilizibile sau care nu indeplinesc sub orice alt aspect prevederile Regulamentului de catre Participanti;
 Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei/ Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Agentia, si implicit Organizatorul nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator/ Agentie;
 Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
 Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Agentia nu poate contacta, telefonic, participantul la Campanie;
 Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor de telefonie, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau care sunt asociate oricaror altor cauze;
 Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului dar care nu sunt Produse Participante la Campanie, conform acestui Regulament;
 Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu sau pierdere de orice natura ce ar putea fi suferite de orice catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres si imperativ prevazute de lege care instituie in sarcina Organizatorului o astfel de raspundere;
 Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri (sau alte neconformitati) in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat) sau din orice alte cauze care nu sunt sub controlul exclusiv al Agentiei/ Organizatorului;
 Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Raspunderea Agentiei/ Organizatorului este limitata exclusiv la asigurarea premiilor, conform prezentului Regulament, la momentul predarii Premiilor Mici catre curier in scopul livrarii catre castigator.
11.4 Fara a afecta orice alte limitari de raspundere aplicabile Organizatorului, Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea sunt exclusiv cauzate de neindeplinirea obligatiilor Organizatorului, din culpa grava sau intentie.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea Perioadei Campaniei, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit (asa cum acestea sunt definite de Codul Civil din Romania), inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din orice motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea Perioadei Campaniei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin email la adresa reception_romania@bayer.com sau prin posta in atentia Bayer S.R.L. la adresa Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, sector 1, Bucuresti, pana la data de 31 decembrie 2022, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei si a prezentului Regulament, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila intr-un termen de 60 de zile, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Campaniei cu loterie publicitara “REDOXON IMUNITATE SI PREMII”

(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul, Mediapost Hit Mail
In vederea si in contextul desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre:
BAYER S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, sector 1, Bucuresti, cod postal 013681, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 1852/ 1997, cod fiscal RO 9275030, in calitate de operator de date (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului care pot fi folosite de Participantii la Campanie pentru orice nelamuriri si/ sau pentru exercitarea drepturilor acestora cu privire la prelucrarea datelelor lor cu caracter personal in contextul/ in legatura cu Campania sunt urmatoarele:

BAYER S.R.L., in atentia responsabilului cu protectia datelor, adresa: Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, sector 1, Cod: 013681, Bucuresti, email: data.protection.ro@bayer.com.

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul/ contextul Campaniei
In cadrul/ contextul Campaniei, Operatorul poate prelucra (prin intermediul Imputernicitului) urmatoarele categorii de date cu caracter personal referitoare la Participantii la Campanie:
(i) Nume;
(ii) Prenume;
(iii) Adresa de e-mail;
(iv) Numar de telefon;
(v) Datele rezultate din vizitarea site-ului Campaniei;
(vi) Fotografia si numele de utilizator in cadrul aplicatiei Whatsap (numai in cazul Participantilor inscrisi prin Whatsap);
(vii) Alte date cu caracter personal care, desi nu sunt necesare, potrivit Regulamentului, pentru inscrierea/ participarea la Campanie, sunt furnizate voluntar si din proprie initiativa de catre Participantii la Campanie.
In plus, numai pentru castigatori, vor fi prelucrate, suplimentar, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Copia CI*;
(ii) Confirmarea de cont (IBAN) – numai in cazul Marelui Premiu
(iii) Adresa de livrare a premiului;
(iv) Imaginea/ vocea castigatorului Marelui Premiu (captate in materiale foto/ video inregistrate in cadrul evenimentului de predare a Marelui Premiu), dar numai cu conditia obtinerii acordului prealabil scris al castigatorului;
(v) semnatura castigatorilor (pe procesele verbale de primire a premiilor iar, in cazul castigatorului Marelui Premiu, semnatura acestuia pe declaratia privind indeplinirea conditiilor de participare la Campanie).
*Copia CI va fi colectata doar in cazul castigatorilor intrucat, data fiind valoarea unitara a premiilor din cadrul Campaniei – si anume peste 600 RON - Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare; totodata copia CI este necesara si pentru a putea verifica daca varsta Participantilor castigatori este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

III. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator (prin intermediul Imputernicitului) in vederea:
i) Organizarii si desfasurarii Campaniei, inclusiv in etapa premergatoare acceptarii Regulamentului de catre Participanti (de ex. pentru inscrierea si asigurarea participarii la Campanie a persoanelor fizice doritoare);
ii) Desemnarii si validarii castigatorilor (inclusiv contactarea Participantilor castigatori in scopul validarii acestora);
iii) Atribuirii si livrarii premiilor catre castigatori si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului
iv) Asigurarii publicarii castigatorilor, conform dispozitiilor legale aplicabile
v) Promovarii evenimentului in cadrul caruia se acorda Marele Premiu.

Totodata, cu conditia ca Participantii castigatori sa nu isi fi exercitat dreptul de opozitie cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor castigatori in Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu indeplinirea de catre Participanti a conditiilor de participare la Campanie, in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii de catre Organizator a modului in care Imputernicitul, Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu Participantii la Campanie si isi indeplineste obligatiile care ii revin potrivit Regulamentului.

IV. Temeiul juridic al prelucrarii
Sub rezerva unor mentiuni diferite in sectiunile urmatoare, temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor la Campanie il reprezinta art. 6 alin 1 lit (b) din Regulamentul General Privind Protectia Datelor (“executarea unui contract”), prelucrarea fiind necesara pentru executarea obiectului Regulamentului care are valoare contractuala intre Organizator si Participanti.
In anumite situatii, respectiv, in cazul prelucrarii imaginii castigatorului Marelui Premiu, datele cu caracter personal astfel prelucrate (imagine, voce) vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului Participantilor, conform art. 6 alin. 1 lit (a) din Regulamentul General Privind Protectia Datelor (“consimtamant”).
Dat fiind ca toate premiile din Campanie au o valoare individuala mai mare de 600 lei, copia CI-ului castigatorilor unor astfel de premii se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor legale (de natura fiscala) ale Operatorului, in temeiul art. 6 alin 1 lit (c) din Regulamentul General Privind Protectia Datelor (“indeplinirea unei obligatii legale”). In baza aceluiasi temei legal (“indeplinirea unei obligatii legale”) sunt, de asemenea, prelucrate numele si prenumele tuturor Participantilor castigatori, in vederea publicarii acestora, conform dispozitiilor legale privind loteria publicitara.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale Participantilor castigatori la Campanie se vor realiza in temeiul “interesului legitim” al Operatorului (art. 6 alin 1 lit (f) din Regulamentul General Privind Protectia Datelor) constand in dreptul sau de a verifica indeplinirea de catre Participantii castigatori a conditiilor de participare la Campanie, de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu Participantii in procesul de validare si inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu Participantii la Campanie sunt gestionate in mod adecvat de catre Imputernicitul, Mediapost Hit Mail, cu indeplinirea obligatiilor care ii revin acestuia in baza Regulamentului.
Operatorul (prin Imputernicitul sau), va asigura tuturor Participantilor castigatori dreptul de a se opune si a refuza inregistrarea convorbirilor telefonice („dreptul de opozitie” conform art. 21 din Regulamentul General Privind Protectia Datelor). In acest sens, la inceputul fiecarei convorbiri telefonice, Imputernicitul va informa interlocutorul - Participant castigator - despre dreptul acestuia de a se opune si de a refuza inregistrarea convorbirii telefonice, caz in care se vor aplica dispozitiile relevante din Regulament (art. 9.3. paragraful 2).

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Prelucrarea delegata
In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, datele cu caracter personal ale Participantilor vor putea fi transferate sau divulgate catre prestatori de servicii specializati, care sprijina Bayer S.R.L. in oferirea serviciilor sale si/ sau cu organizarea Campaniei, acestia fiind atent selectati si monitorizati in mod regulat de catre Bayer S.R.L. si care vor procesa datele cu caracter personal ale Participantilor numai in baza instructiunilor si in stricta concordanta cu directivele Bayer S.R.L., in temeiul unor acorduri de procesare a datelor cu caracter personal incheiate cu acestia – de ex. Mediapost Hit Mail SA. .
5.2. Terti
De asemenea, transferam sau acordam acces unor terte parti, la datele dumneavoastra cu caracter personal, in urmatoarele situatii: (i) catre afiliati ai Bayer S.R.L., pentru scopurile mai sus mentionate; (ii) catre alte terte parti, cum ar fi: autoritati publice, notari publici, asociatii si/ sau organizatii profesionale din care face parte Bayer S.R.L., parteneri comerciali ai Bayer S.R.L., situati in Romania sau in strainatate, inclusiv in state pentru care Comisia Europeana nu a stabilit ca ofera un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. In astfel de cazuri, Bayer S.R.L. va asigura ca datele cu caracter personal ale Participantilor sa beneficieze de un nivel adecvat de protectie a datelor, de exemplu prin incheierea unor contracte specifice cu respectivii destinatari ai datelor. Puteti obtine o copie a acestora contactand responsabilul cu protectia datelor al Bayer S.R.L., folosind detaliile de contact de mai jos. Astfel de transferuri sunt efectuate doar in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal.
VI Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de maxim 30 de zile de la finalizarea Perioadei Campaniei, urmand ca, la expirarea acestui termen sa fie distruse, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand scopurile legate de participarea la Campanie.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor oricaror premii acordate in cadrul Campaniei – dat fiind ca valoare unitara a acestor premii este mai mare de 600 lei - vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

VII Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrarea efectuata in acest temei (daca este cazul), in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, care, la data prezentei note de informare are sediul in Bb. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului, Bayer S.R.L., CUI 9275030, cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, cladirea B, etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, la adresa Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, sector 1, Bucuresti, in atentia responsabilului cu protectia datelor, cerere transmisa la sediul societatii, mai inainte mentionat, sau transmisa la adresa de e-mail data.protection.ro@bayer.com

VIII Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal care releva faptul ca acestea apartin persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe toate mijloacele de prelucrare si/ sau stocare ale Operatorului, respectiv, ale Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si/ sau stocare.

IX Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe Perioada Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

XI Alte prevederi
In masura in care in cadrul Campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/ 2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protectia datelor).